IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

โครงการค่ายภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2558

 

เพราะร่างกายต้องการทะเล จึงขอเชิญนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม ค่ายอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สโมสรสัญญาบัตร (กองเรือยุทธการ) ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 นี้