วันเดือนปี รายการวิชา หมายเหตุ
21 เม.ย. 2555  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 192-435 ศึกษาเฉพาะเรื่องฯ ภาค 2/2554

   นัดส่งงานสมบูรณ์ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 เริ่มเวลา 8.30 น. ทุกกลุ่ม
   รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

นักศึกษาที่ไม่ได้มาส่งงานในเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งงาน
   จะได้เกรด F ทันที

[ ]
2 ธ.ค. 2554  โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2554 (191-402 และ 192-435) [ ]


        facebook สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน : http://www.facebook.com/pages/วิชาโครงงาน-เทอม-254-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-มสยาม/254754754560326

        facebook สำหรับนักศึกษาตกค้าง :
        http://www.facebook.com/pages/วิชาโครงงาน-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-มสยาม/244053145641293

        ติดต่ออาจารย์ : myanond@hotmail.com, laksamee_c@hotmail.com (089-499 5466)

ทุกปีการศึกษา
ประกาศพิเศษ สำหรับนักศึกษาสอบโครงงาน (นักศึกษาตกค้าง)
วันเดือนปี รายการ หมายเหตุ
-  ใบคำขออนุมัติสอบโครงงาน.doc
 
[ Download ]
 
-  ตัวอย่างรูปแบบรูปเล่มโครงงาน 5 บท (format ต่าง ๆ)
 ตัวอย่างบทที่ 3 + ภาคผนวก (Application)
 ตัวอย่างบทที่ 3 + ภาคผนวก (Animation)
 ตัวอย่างบทที่ 3 + ภาคผนวก (CAI)
[ Download ]
[ Download ]
[ Download ]
[ Download ]
-  รายละเอียดการส่งแผ่น setup
 สำหรับนศ. การสอบโครงงาน

[ รายละเอียด ]
-  หลักการเขียนบรรณานุกรม [ Download ]
-  เอกสารหน้าประวัติคณะผู้ดำเนินโครงงาน [ Download ]